Disclaimer

Disclaimer van www.peterdeen.nl

1. Door de website te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de volgende disclaimer.
2. U dient zich in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. In dat verband is het niet toegestaan om:
• virussen te verspreiden en/of andere maatregelen te nemen, die de goede werking van de website kunnen aantasten, de toegang tot de website kunnen verhinderen, Peter Deen Makelaardij en/of derden kunnen schaden;
• de goede werking van de website onredelijk te belasten;
• de beveiliging van (delen van) de website te ontwijken en/of te verwijderen;
• wijzigingen aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van deze website.

3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Peter Deen Makelaardij mag niets van de inhoud van deze website worden verveelvoudigd, verder openbaar gemaakt, (her)gebruikt of geëxploiteerd op welke wijze dan ook. Dit houdt tevens onder meer in dat het u niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Peter Deen Makelaardij, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van de website, alsmede op de logo’s, slogans en grafische weergaven berusten uitsluitend bij Peter Deen Makelaardij. Het is u toegestaan om uitsluitend één kopie van het materiaal op de website te downloaden voor eigen, particulier, niet-commercieel gebruik.
4. Peter Deen Makelaardij garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie correct en/of compleet is. Peter Deen Makelaardij is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met:
• deze disclaimer;
• het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan van de website of van informatie die op de website beschikbaar is, of van informatie die wordt verkregen via cookies;
• de inhoud van websites die op enigerlei wijze met de website zijn verbonden;
• aanspraken van derden die verband houden met de niet-naleving van de disclaimer, dan wel die verband houden met het gebruik van de website.
Indien Peter Deen Makelaardij ondanks de bepalingen in deze disclaimer toch aansprakelijk is, dan is onze aansprakelijkheid jegens u of derden beperkt tot maximaal € 100,-.

5. Indien u één of meer bepalingen uit deze disclaimer niet naleeft, of indien u inbreuk maakt op enig recht toekomend aan Peter Deen Makelaardij, behoudt Peter Deen Makelaardij zich het recht voor om de daaruit voortvloeiende schade op u te verhalen, onverminderd haar overige rechten. Bovendien heeft Peter Deen Makelaardij te allen tijde het recht om u tijdelijk of permanent uit te sluiten van het gebruik van de website, alsmede verdere toegang tot de website te weigeren.
6. Peter Deen Makelaardij behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de disclaimer. Op de disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Indien een van deze gebruiksvoorwaarden door de rechtbank ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige gebruiksvoorwaarden onverlet.